Koguduse põhikiri

Tallinna “Harta” Kristliku Koguduse

PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1 Koguduse nimi on Tallinna “Harta” Kristlik Kogudus (edaspidi: Kogudus), asukohaga Tallinn.

1.2 Kogudus on kristlik organisatsioon, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel isikud, kes on omaks võtnud koguduse tõekspidamised.

1.3 Kogudus tegutseb põhiseaduse ja teiste õigusaktide raames ning kasutab kõiki õigusi, mida põhiseadus ja teised õigusaktid ühiskondlikele organisatsioonidele annavad.

II Tegevuse eesmärk ja õpetuslik alus.

2.1 Oma tegevuses juhindub kogudus käesolevast põhikirjast, millele on rajatud koguduse organite ja koguduse liikmete tegevus. Majanduslikus tegevuses toetub kogudus peamiselt üksikisikute ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike organisatsioonide toetusele.

2.2 Koguduse tegevuse eesmärgid on:
1) levitada Piibli õpetust ja kuulutada evangeeliumi;
2) kasvatada oma liikmeid ja pooldajaid Piibli õpetuse tundmises ja vaimus; taotleda kristliku elu ja kõlbluse kasvu; ühendada ja kasvatada kristlasi evangeeliumi alusel;
3) soodustada liikmetevahelist osadust ühenduse ja sõpruse arendamiseks;
4) rahuldada oma liikmete ja pooldajate vaimseid ja usulisi vajadusi;
5) arendada hoolekannet ja heategevust; igati arendada koostööd teiste kogudustega ja olla kontaktis teiste konfessioonidega;
6) kehtiva seadusandluse raames luua kontakte ja arendada koostööd välisriikide usuorganisatsioonidega koguduse töötegijate ettevalmistamiseks ja teadmiste täiendamiseks, delegatsioonide vahetamiseks ja ühisürituste läbiviimiseks;
7) koguduse liikmete soovil nende huvide esindamine ja kaitsmine riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute ees.

2.3 Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab kogudus järgmisi üritusi ning on tegev järgmistel aladel:
1) Jumala Sõna kuulutamine ja õpetamine jumalateenistuste, evangelisatsiooni- jm koosolekute, konverentside, armastussöömaaegade, piibliseminaride, piiblikoolide, pühapäevakoolide, osadusgruppide, kontsertide, spordiürituste jms korraldamise ja läbiviimise kaudu nii koguduses kui väljaspool kogudust;
2) vaimulike talituste (Kristuse surma mälestamine, ristimine, abielu- ja laste õnnistamine, õliga võidmine, matused, pastorite, jutlustajate, nende abide jt ametisse õnnistamine, koguduse liikmete õnnistamine) läbiviimine;
3) laste ja noorte vaimulik ja kõlbeline kasvatamine, piiblikoolide, huvialaringide, seminaride, suvekoolide ja laagrite jms korraldamise ja läbiviimise kaudu;
4) koguduse liikmete jt asjast huvitatute evangelisatsiooni, enesetäiendamis-, muusika-, hoolekande-, heategevus- jms alase ühise tegevuse organiseerimine ja arendamine;
5) koguduseliikmete ja teiste inimeste vaheliste kontaktide ja ühistegevuse arendamine üldinimlike ülesannete täitmiseks ühiskonnas; korjanduste, ühistööde ja programmide läbiviimine;
6) usuteemaliste jm trükiste toimetamine, trükkimine ja levitamine nii usklike kui teiste inimeste hulgas;
7) kristliku muusika produtseerimine ja levitamine;
8) heategevusliku ja hoolekandetöö korraldamine, orbude, haigete, vanurite, puudustkannatavate jt elanikkonna gruppide hulgas, vastavate asutuste rajamine ja tegutsemise toetamine;
9) misjonitöö arendamine;
10) vaimulike talituste läbiviimine kodudes, haiglates, vanade- ja invaliididekodudes, pansionaatides, vanglates, kinnipidamisasutustes jne;
11) raamatukogu, foto-, video- ja filmoteekide asutamine ning nende kasutamine;
12) raadio- ja televisiooniprogrammide koostamine, nende eetrisse saatmine ja levitamine;
13) koguduste liikmetele ekskursioonide (turismireiside) ja laagrite organiseerimine;

2.4 Oma eesmärkide saavutamiseks moodustab kogudus:
1) kogudusest eraldiseisvaid juriidilise isiku staatuses seisvaid ettevõtteid (sh toitlustusettevõte) usklike ja elanikkonna teenindamiseks;
2) koguduse tööga seotud allasutusi ja ühendusi, sealhulgas alljärgnevad:
a) Charismata Ministries, mis tegeleb kristliku kirjanduse tõlkimise, kirjastamise, trükkimise ja levitamisega
b) Taeva Muusika, mis tegeleb kristliku muusika tootmise, propageerimise ja levitamisega;
3) usklike soovil koguduse osakondi teistes piirkondades.

Koguduse kõik eelpoolnimetatud allasutused alluvad koguduse juhatusele. Allasutuste juhid valitakse koguduse juhatuse poolt ja nad annavad oma tegevusest aru koguduse juhatusele. Allasutuste juhtidel on õigus esindada kogudust antud allasutuse tegevust puudutavas valdkonnas.

2.5 Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uus Testament.

Koguduse tõekspidamisteks on:
1) iga koguduse liige peab olema läbi elanud vaimse uussünni Kristuses Jeesuses (Jh 3:3);
2) koguduse liikme elu peab vastama piibellikele standarditele (Tt 3:1-2);
3) koguduse liige peab olema vastu võtnud järgmised piiblitõed:
a) Piibel on kirjutatud Jumala Sõna ja lõplik autoriteet (2Tm 3:16);
b) veeristimine (Ap 2:38);
c) leivamurdmine (Ap 2:42);
d) Püha Vaimuga ristimine (Ap 1:5,8);
e) kogudus on üks Kristuse Ihu (1Kr 12:12–27);
f) kümnise ja vabatahtlike annetuste maksmine (Ml 3:10);
g) evangeeliumi levitamine ja sellele igati kaasaaitamine (Mk 16:15-16);
h) jumalik tervenemine (1Pt 2:24);
i) isiklik osaduselu Jumalaga ja järjepidev Piibli uurimine (Ap 6:4).

III Juhtimine

3.1 Koguduse juhtorganid on:
1) koguduse pastor;
2) juhatus;
3) üldkoosolek.

3.2 Koguduse esimene pastor valitakse asutamiskoosolekul määramata tähtajaks asutajaliikmete poolt lihthäälteenamusel.

3.3 Pastor, juhatuse esimees:
1) nimetab ametisse koguduse juhatuse;
2) on koguduse vaimne ja usuline juht, jälgib usuliste talituste korda ja toimetab usulisi talitusi; juhatab koosolekuid või volitab kedagi teist seda tegema;
3) esitab ettepanekuid koguduse vaimuliku elu korraldamise küsimustes juhatusele;
4) esitab üldkoosolekule aruande koguduse usulisest tegevusest ning koguduse liikmete vaimulikust seisundist ning usulisest aktiivsusest;
5) tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste elluviimise oma tegevusvaldkonnas;
6) juhib palgaliste ja vabatahtlike töötajate tööd ning korraldab koguduse põhikirjaliste finants-majanduslike ja organisatsiooniliste ülesannete täitmist;
7) sõlmib koguduse nimel lepinguid ja annab välja volitusi koguduse nimel tegutsemiseks:
8) omab koguduse nimel rahalistel dokumentidel allkirjaõiguse;
9) korraldab koguduse rahaliste vahendite jm varade kasutamist ning kontrolli nende arvelduse üle;
10) korraldab palgaliste töötajate töölevõtmist ja töölt vabastamist;

3.4 Koguduse pastori äraolekul juhib koguduse tööd koguduse juhatus või pastori poolt määratud asendaja. Koguduse pastori ametist lahkumisel määravad pastor ja juhatus uue alalise pastori.

3.5 Juhatus:
1) valib ja kinnitab juhatuse esimehe asetäitja ja koguduse allasutuste juhid;
2) võtab vastu uusi liikmeid ja arvab liikmeid kogudusest välja;
3) kinnitab koguduse tegevusplaanid vaimuliku, haldus- ja majanduselu küsimustes;
4) kinnitab koguduse eelarve projekti;
5) kutsub kokku ja viib läbi üldkoosoleku;
6) korraldab ja juhib koguduse vaimulikku tööd (piiblikool, pühapäevakool, muusikatöö jne.);
7) korraldab ja juhib koguduse majandus- ja halduselu;
8) esindab kogudust riigivõimu-, munitsipaal- ja muudes organites;
9) määratleb koguduse majandusala struktuuri ja ülesanded;
10) kinnitab palgaliste töötajate ja vabatahtlike töötegijate tööle määramise ja töölt vabastamise;
11) peab arvestust koguduseliikmete üle;
12) korraldab ja tagab kontrolli koguduse raamatupidamise üle.

3.6 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada kogudust kõikides õigustoimingutes.

3.7 Juhatus koosneb kolmest kuni kaheteistkümnest koguduse liikmest, kes määratakse ametisse pastori poolt määramata tähtajaks koguduse liikmete hulgast.

3.8 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab hääletustulemuse juhatuse esimehe hääl.

3.9 Juhatuse koosolekuid kutsub kokku ja juhatab juhatuse esimees (koguduse pastor). Pastori puudumisel juhatab koosolekut juhatuse poolt valitud juhataja.

3.10 Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Koguduse erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vajaduse korral koguduse pastori või juhatuse poolt. Koguduse üldkoosoleku kokkukutsumise ajast ja päevakorrast teatatakse koguduse liikmetele 15 päeva enne üldkoosolekut vähemalt kahel pühapäevasel jumalateenistusel.

3.11 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust. Otsused võetakse üldjuhul vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel. Üldkoosoleku otsusega võidakse küsimusi otsustada ka kinnisel hääletamisel.

3.12 Korraline üldkoosolek:
1) kuulab ära pastori, juhatuse ja revisjonikomisjoni esitatud aruanded;
2) kinnitab majandusaasta aruande ja eelarve;
3) valib revisjonikomisjoni liikmed;
4) kinnitab koguduse põhikirja ja selle muudatused;
5) otsustab juhatuse ettepanekul kõige tähtsamad koguduse arengut ning usu- ja majanduselu puudutavad küsimused;
6) otsustab koguduse tegevuse lõpetamise ja määrab likvideerimiskomisjoni.

3.13 Üldkogul on alati õigus avaldada ettepanekuid, nõuandeid, soovitusi koguduse pastorile, juhatusele ja revisjonikomisjonile kõigis koguduse tööd puudutavates küsimustes.

IV Koguduse vara

4.1 Koguduse omandis võivad olla maa, põhi- ja väikevahendid (ehitised, rajatised, masinad, seadmed, transpordivahendid, kunstiteosed, materjalid, mööbel, muusikariistad jne.), raha ja muu vara, mis on vajalik põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks. Vastutus koguduse omandi kasutamise ja käsutamise eest on koguduse juhatusel.

4.2 Koguduse finantsmajanduslik tegevus toimub eelarve alusel.

4.3 Koguduse sissetulekud on:
1) kümnis ja vabatahtlikud annetused jumalateenistustel ja koosolekutel ning üritustel väljaspool kogudust;
2) kingitused ja pärandused;
3) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused nii kodu- kui ka välismaalt;
4) sissetulekud kirjanduse, muusikasalvestuste jms. müügist;
5) annetatud esemete realiseerimine;
6) kinnis- ja vallasvara üürimine, rentimine, laenutamine ja müük;
7) muud seaduslikud laekumised.

4.4 Koguduse rahalisi vahendeid kasutatakse:
1) koguduse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2) tööjõukuludeks;
3) koguduse vara ekspluatatsioonikuludeks ja remondiks;
4) kinnis- ja vallasvarade soetamiseks;
5) mitmesuguste koguduse tööga seotud ja ühiskondlike ürituste toetamiseks;
6) koguduste ja koguduste liitude toetamiseks;

4.5 Koguduse üldkoosolek valib viieks aastaks vähemalt kaheliikmelise revisjonikomisjoni koguduse finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks. Revisjonikomisjon valib oma koosseisust komisjoni esimehe.

4.6 Revisjonikomisjon:
1) kontrollib koguduse finants-majanduslikku tegevust ja ressursside kasutamise vastavust seadustele ja kinnitatud eelarvele ning annab hinnangu majandusaasta aruandele;
2) esitab kontrollakti koos järelduste ja ettepanekutega koguduse juhatusele ja üldkoosolekule;
3) omab igal ajal õigust kontrollida koguduse kassat ning raamatupidamist.

4.7 Revisjonikomisjoni liikmed ei või samaaegselt olla juhatuse liikmed.

V Koguduse liikmed

5.1 Koguduse liikmeteks võetakse kirjaliku avalduse alusel inimesi, kes on läbi elanud vaimse uussünni ja kelle eluviisid vastavad Piibli õpetusele.

5.2 Piibli põhimõtteid ja/või koguduse põhikirja rikkunud või eiranud liikmed kustutatakse koguduse nimekirjast juhatuse otsuse alusel ja neile teatatakse sellest kirjalikult.

5.3 Juhatuse otsusega arvatakse kogudusest välja koguduse tööst kauemat aega eemal olnud liikmed, kui nad isiklikult on selleks soovi avaldanud või on olnud täielikult eemal koguduse tööst kauem kui üks aasta.

5.4 Koguduse liikmed võivad kogudusest välja astuda ka kirjaliku sooviavalduse alusel.

5.5 Koguduse liikmed ei või samaaegselt kuuluda teiste koguduste liikmeskonda.

5.6 Kogudusest välja astunud või välja arvatud liikmed ei saa annetatud rahalisi vahendeid ega vara tagasi.

VI Põhikirja muutmine, tegevuse lõpetamine

6.1 Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine kinnitatakse üldkoosoleku otsusega.

6.2 Koguduse põhikirjaline tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusel.

6.3 Koguduse vara üleandmise pärast koguduse likvideerimist otsustab likvideerimiskomisjon vastavuses kehtiva seadusandlusega.

Käesolev põhikiri on vastu võetud koguduse üldkoosoleku otsusega 21. aprillil 2002.

Käesolev põhikiri on muudetud koguduse üldkoosoleku otsusega 11. aprillil 2004.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Raimond Jakobs

Marika Jakobs

Hubert Jakobs

Elo Toodo-Jakobs

Janek Kuusk

Reet Tallo